Privacy

Privacy regelement KrolConsult

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, een van onze consultants of andere wegen om gebruik te maken van onze dienstverlening, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. KrolConsult acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen  .

KrolConsult is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-10-2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Soort gegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde (persoons-)gegevens van u. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Management Drives profielen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Functie
 • Opdrachtnummer
 • Gespreksverslagen van eventuele interviews

Doelen van de verwerking

KrolConsult verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Op de hoogte brengen van door KrolConsult georganiseerde evenementen en gepubliceerde werken.
 • Klantcontact tijdens trajecten om de dienstverlening soepel uit te voeren.
 • Eventuele gespreksverslagen worden gebruikt om de klantvraag beter in kaart te brengen en een goed beeld te krijgen van de organisatie.
 • Management Drives profielen worden alleen met schriftelijke toestemming van de profieleigenaar door ons gebruikt.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen, suggesties of klachten te stellen aan onze consultants middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt naar uw naam, e-mailadres en bericht. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij streven naar een afhandeling binnen 24 uur.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Gegevens voor facturering worden opgeslagen in de KrolConsult database.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. In de uitgebreide omschrijving op de website wordt vermeld hoe dit kan. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Na beëindiging van een contract met onze klanten worden gespreksverslagen geanonimiseerd. Persoonlijke gegevens in onze administratie worden 5 jaar bewaard. Vervolgens zal om toestemming gevraagd worden indien we gegevens langer in ons klantenbestand willen behouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming:

Naam:  Harm Krol
E-mail adres: harmkrol@krolconsult.nl

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht

in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

KrolConsult, Leeuwkesgraaf 13, 5398 KC Maren Kessel info@krolconsult.nl tel 0651418560