Quick scan cultuurbalans van teams

Vitale teams kenmerken zich door een cultuur die in balans is.

In hoeverre is de cultuur van uw team in balans?

Wij verwijzen met onze benadering van cultuur naar de menselijke activiteiten en signalen, waar leiding en medewerkers betekenis aan geven.

Hoe resultaatgericht is uw team? Hoe sterk is het teamgevoel? Hoe duidelijk bent u in uw communicatie met elkaar?

Wij leggen met de CULTUURSCAN de focus op:
a. De mate van onderlinge binding binnen het team.
b. Hoe omgegaan wordt met wrevel en conflicten?
c. Hoe omgegaan wordt met regels en afspraken.
d. De mate van resultaatgerichtheid van het team.
e. De beleving van de sociale verhoudingen binnenhet team.
f. Hoe omgegaan wordt met ideeën en ontwikkelingen.

Als er sprake van balans is, werkt dit stimulerend voor de gemeenschapszin van het team.
Als er onbalans is, werkt dit stagnerend voor de kracht van het team.

Vervolgvragen na de scan:

De scanresultaten spiegelen direct de mate van cultuurbalans en onbalans terug.
Na gemeenschappelijke herkenning en erkenning van de resultaten wordt gewerkt aan de vragen:
o Wat willen wij behouden?
o Wat willen wij verbeteren?
o En wat willen wij loslaten.
o De uitkomsten hiervan worden in een plan van aanpak gezet.
o Na drie maanden vindt er een tussentijdse evaluatie plaats, waar ook het plan van aanpak wordt geactualiseerd.

Voor verdere informatie: info@krolconsult.nl of tel: 0651418560